Prosjektering av byggesak

Prosjektering av byggesak

KBOArkitekttjenester

Byggesaksframgang og hvordan prosessen foregår ved alle søknadspliktige byggeprosjekter.

Prosjektering kan betegnes som en helhetlig søknadsprosess og gang av en byggesak.

 

Dette kan foregå for eksempel slik:

 1. Finne tomt
 2. Kapasitet vurdere tomten
 • Hvor høyt det kan bygges
 • Hvor mye kan bygges
 • Hva som kan bygges på tomten
 • Sjekke reguleringsbestemmelser for hver enkelt kommune
 • Restriksjoner 

Begynne planleggingsprosessen

 • Finne arkitekt med riktige kvalifikasjoner for byggeprosjektet.
 • Valg av arkitektur/type som passer til tomten og omgivelsene
 • Tilberedelse av tegne skisser, herunder plantegning, fasedetegninger og andre nødvendige tegninger.

Starte søknadsprosessen

Forhåndskonferanse

 • Forehåndskonferanse med kommunen gir deg som er tiltakshaver en mulighet til å revidere prosjektet, med kommunens ønsker og krav besvares. Dette vil gjøre at saken føres gjennom raskere, uten å måtte revidere prosjektet flere ganger underveis.
 • Konferansen med kommunen gir en ide og forståelse om hva som kan bygges.
 • En ide om man får gjennomslag for bestemte type arkitektur man har valgt
 • Muligheten og  sannsynligheten for realisering av prosjektet.
 • Det gir et hint om planen må revideres for å få gjennom søknaden.
 • Det er ikke et krav å ha en forehåndskonferanse, men det er absolutt å anbefale. Dette fordi dette gir en raskere saksgang og bedre dialog.

Rammesøknad

 • Forberedelse for rammesøknad
 • Utfylle søknaden med tegninger, vedlegg og underlag
 • Innsendelse

Ca. 12 ukers behandlingstid, avhengig av at søknaden er komplett og uten mangler.

Ved mangler, kan prosessen ta lenger tid.

Av denne grunn er det veldig viktig å velge en arkitekt med riktig kvalifikasjon og kunnskap som fører til en rammetillatelse.

Ved gitt rammetillatelse

Kommunen tilrettelegger i rammetillatelsen, hvilken tiltak som skal til for å starte med byggeprosess.

 

DETALJPROSJEKTERING

I rammetillatelsen legges tiltaket i tiltaksklasser  og krav på detaljprosjektering i de forskjellige fagene.

 • Detaljprosjektering av bygg
 • VVS
 • Plassering
 • Overflatevann
 • Ribb
 • Lyd og vibrasjon
 • Brannprosjektering
 • Bygningsfysikk

Ved grundig detaljprosjektering, vil det føre mindre overraskelser i form av tid, kostnader og forventede overraskelser. Feil prosjektering kan føre til at prosjektet tar lenger tid og dyrere enn den trenger å være.

Valg av byggemåte og material som skal brukes

 • Ferdighus/bygg
 • Element hus
 • Plassbyggd (bygget på stedet)
 • Modulhus
 • Murbygg
 • Betongbygg
 • Stålbygg

 

Valg av Fundamenteringsmåte

Fundament, den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning som bygget utsettes for, ned til grunnen. Fundamentet skal utformes slik at det får tilstrekkelig bæreevne uten at store setninger og deformasjoner oppstår i undergrunnen eller i bygget.

Grunnforhold

 • Avgjørende for fundamenteringsytpe
 • Hva slags bygningstype som anvendes
 • Hva som er best egnet, basert på underlag

Det kan være lurt å få en geologisk vurdering av tomta og underlaget, før det bygges.

Feil fundament, kan føre til store konsekvenser i form av byggkvalitet og kostnader.

Feil vurdering kan også føre til omprosjektering av tiltaket, noe som kan være kostbart.

 

Innhenting av priser og anbud

Etter at detaljprosjektering er fullført, vil man kunne hente inn priser på de forskjellige fagene og selve utførelsen av bygget.

 

Når det gjelder prisinnhenting, er det noen viktige huskeregler:

 

Detaljert pristilbud, hva som inngår, innhenting av flere tilbud på samme fag.

Det kan innhentes 2 typer tilbud:

 • Enterprise pris
 • Pris for hvert enkelt fag

 

 

 

 

 

 

Saksbehandlingstid

Fremgang

Fig. v

Denne anvisningen forklarer plan- og bygningslovgivningens bestemmelser om søknadsplikt og saksbehandling av tiltak – både ved nybygging, endring og riving. Anvisningen beskriver også ansvaret til tiltakshaver og kommunen, samt hva som ligger i ansvarsrett og ansvarlige foretak. Videre omtaler den krav om dokumentasjon på de ulike trinnene av byggesaken. Uavhengig kontroll, klage og sanksjoner omtales også.

Elektriske installasjoner behandles etter eget lovverk.